Algemene voorwaarden

Carla ten Velde
Praktijk voor Psychosociale Therapie en Persoonlijke Ontwikkeling
Zuiderlaan 35
6905 AC Zevenaar

Tel. 06 41762628
 www.carlatenvelde.nl

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de Praktijk voor Psychosociale Therapie en Persoonlijke Ontwikkeling van Carla ten Velde. De praktijk is gevestigd op bovengenoemd adres en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65130634

Artikel 2. Aanbod

De Psychosociaal therapeut begeleidt cliënten in hun zoektocht naar meer bewustwording en regie over hun eigen leven. Dit proces kan verstoord zijn door traumatische ervaringen of andere obstakels. Deze begeleiding vindt plaats aan de hand van individuele therapiesessies, met behulp van diverse technieken die passen bij de hulpvraag van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

De cliënt is de persoon die een therapiesessie heeft bij Carla ten Velde

Artikel 4. Privacy

De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens, zoals bepaald in de Nederlandse wetgeving.

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier. Hiervoor dien je dan apart een afspraak te maken.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door bovengenoemde praktijk alleen verstrekt na expliciete toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden zowel de werkwijze van de therapeut als de verwachtingen van de cliënt besproken. De cliënten wordt gevraagd om hun persoonsgegevens met mij te delen. Na wederzijdse overeenstemming wordt er na het intakegesprek een vervolgafspraak gepland.

Artikel 8. Aantal therapiesessies

Het aantal therapiesessie is afhankelijk van hulpvraag en het individuele proces van de cliënt. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt.
Mocht de therapeut om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt.
Wanneer nodig en/of gewenst zal de therapeut de  cliënt doorverwijzen naar de huisarts, een andere instantie of therapeut, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De therapeut begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald wordt. Tevens is de therapeut niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.
Een cliënt met psychische stoornissen en/of die behandeld wordt in de psychiatrische hulpverlening komt niet in aanmerking voor een therapiesessie bij de praktijk van Carla ten Velde

Artikel 10. Verhindering

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via 06–41762628 of schriftelijk via info@carlatenvelde.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt het consult in rekening gebracht.
Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor Carla ten Velde niet mogelijk zijn de sessie op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Carla ten Velde zal trachten de sessie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Tarieven

Voor nieuwe cliënten staan op de website www.carlatenvelde.nl  de geldende tarieven vermeld. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

Van elk gesprek ontvangt de cliënt naderhand een factuur. In principe gaat de factuur naar het door de cliënt opgegeven emailadres. Op verzoek kan dit echter ook per post worden opgestuurd.
De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur onder vermelding van het factuurnummer.
De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding.

Artikel 13. NFG

De therapeut is ingeschreven bij beroepsvereniging NFG (registratienummer: 8428) en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode (www.de-nfg.nl)

Artikel 14. Locatie

De therapiesessies vinden plaat op het boven vermelde adres.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.carlatenvelde.nl de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Oktober 2019